• No products in the cart.
/Polityka prywatności sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Instytut Reportażu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000335427

2) Odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych Użytkowników spoczywa na Administratorze danych osobowych.
3) Adresem kontaktowym Administratora, z którym Użytkownicy mogą nawiązać kontakt wysyłając wiadomość jest adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Administratora (z dopiskiem: dane osobowe).
Regulamin zakupu znajduje się TUTAJ.

II. Definicje

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, zwane dalej także „danymi”.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej także ,,RODO”.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, w tym korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.
Produkt – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu.

III. Przetwarzanie danych w związku z zakupem lub zainteresowaniem zakupem Produktu.

1) Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z zakupem Produktu będą przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia działań marketingowych polegających na promowaniu wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością statutową Administratora oraz na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości usług dla Użytkowników będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit, a i f RODO),

b) komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,

c) archiwizacji,

d) spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2) Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników:

a) udzielona zgoda,

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w Sklepie jest warunkiem zawarcia umowy i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością jej zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w Sklepie może być też wymogiem ustawowym – np. dane do faktury. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

3) Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas,

b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,

c) dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania funkcjonalności, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych,

d) okres na jaki została udzielona zgoda.

4) Kategorie odbiorców danych
a) dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców:
i. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej,
ii. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do kontroli uprawnienia Użytkownika, który dokonał zakupu Produktu, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, pocztowe, usługi prawne, usługi PR i marketingowe.
iii. procesorom (podmiotom przetwarzającym) w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora,
iv. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
v. podmiotom kontrolnym i nadzorczym,
vi. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Użytkowników.

b) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

V. Prawa Użytkownika.

1) Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zażądania informacji przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.

2) W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.

3) Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4) Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba, że przepis prawa wskazuje na prawne uzasadnienie kontynuowania tego procesu przez Administratora, ponieważ na przykład istnieją niezakończone postępowanie reklamacyjne, nierealizowane zamówienie, nieuregulowana zapłata ceny, również ze względu na wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie faktur) lub istnieją roszczenia prawne.

5) Powyższe prawa należy realizować za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

6) W razie naruszenia prawa Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zmiana Polityki.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.

Warszawa, 1 czerwca 2020 roku.

1