• No products in the cart.
/Polityka prywatności

Regulamin
Polityka prywatności

Instytut Reportażu

I. Definicje

Administrator – Fundacja Instytut Reportażu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000335427

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, zwane dalej także „danymi”.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej także ,,RODO”

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.dowody.com

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, w tym korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony.

1. Cele oraz podstawy przetwarzania danych.

a. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
i. w celu przesyłania przez Administratora tzw. newsletter’a – tj. informacji o działalności statutowej Fundacji oraz materiałów o charakterze marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
ii. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
iii. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy jakości komunikacji i funkcjonalności Strony dla realizacji celów statutowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
iv. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy korzystaniu ze Strony jest warunkiem uruchomienia określonej funkcjonalności, a ich niepodanie skutkuje niemożnością korzystania z funkcjonalności (uniemożliwi przesłanie newsletter’a). W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

2. Kategorie odbiorców danych.

a. Dostęp do danych mogą mieć następujące kategorie odbiorców,
i. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, o ile będą do tego upoważnieni na podstawie odrębnych pełnomocnictw i otrzymają takie polecenie, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych powyżej, w szczególności w celu przesłania newsletter’a,
ii. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi potrzebne do wysłania newsletter’a, w szczególności świadczące usługi: obsługi systemów informatycznych, hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne (w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi prawne, usługi PR i marketingowe).
b. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Okres przetwarzania danych.

a. Dane przetwarzane są przez okres:
i. zapewnienia funkcjonalności
ii. przedawnienia roszczeń wynikających z oferowanej funkcjonalności lub obrony przed nimi,
iii. przez okres wymagany przepisami prawa.

b. Dane osobowe, które Administrator uzyskał na podstawie zgody Użytkownika, będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania funkcjonalności, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Użytkownika innego uprawnienia, które spowoduje, że Administrator będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania danych.

c. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w następujący sposób:
a. Użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni link w wiadomości, którą otrzymuje od Administratora,
lub
b. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty e-mail odpowiednio na adres: [email protected]

III. Miejsce przechowania danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Prawa Użytkownika.

1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo zażądania informacji o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.

2. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.

3. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepis prawa wskazuje na prawne uzasadnienie kontynuowania tego procesu przez Administratora, ponieważ na przykład istnieją niezakończone postępowania lub roszczenia prawne.

5. Powyższe prawa należy realizować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]

6. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa.

7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Zautomatyzowane decyzje, profilowanie, cookies.

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, tablet), a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierające informacje – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.

2. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem cookies danych osobowych na Stronie w celach: dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

3. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronie. Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

4. W oparciu o cookies Administrator w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje, w tym o profilowaniu. Administrator wykorzystuje tzw cookies serwisowe m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy na profilach takich jak Facebook, w tym reklamy behawioralnej. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
f. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies),
g. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu) oraz cookies stosowane przez Facebook. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, a także na stronie Facebooka.

5. Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe i ”sesyjne”, przy czym „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies, a ”sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia / wylogowania się.

VI. Zmiana Polityki.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.

Warszawa, 1 czerwca 2020 roku.

1